DICCIONARIO DE WUSHU

 

武术词典 . 中文-西班牙文.

 

0 . Introducción

1 . Terminos generales
0.00-Yiban cihui
1.00-Ao shou
2.00-Ao bu
3.00-Ao shi
4.00-Ai zhuang
5.00-Bagua
6.00-Ba fa
7.00-Ba men
8.00-Ba men wu bu
9.00-Ba quan
10.00-Bai da
11.00-Ben men
12.00-Bian jiazi
13.00-Bian lian
14.00-Bingqi
15.00-Bu yan
16.00-Chang bing
17.00-Chang qixie
18.00-Chai quan
19.00-Ce men
20.00-Duan da
21.00-Duan qixie
22.00-Duan shou
23.00-Dong jing xiang yin
24.00-Ding shi
25.00-Duan bing
26.00-Dui lian
27.00-Da jia
28.00-Emei pai
29.00-Er shi si yao
30.00-Fen duan
31.00-Fang shu
32.00-Gang rou
33.00-Gang rou xiang ji
34.00-Gao zhuang
35.00-Gongfu
36.00-Gong jia
37.00-Gongli
38.00-Guomen
39.00-Guoshu
40.00-Hao jing
41.00-Hong men
42.00-Huo jiazi
43.00-Jiazi
45.00-Jiti xiangmu
46.00-Jifa
47.00-Jiji
48.00-Jiyi
49.00-Jin
50.00-Jinli
51.00-Hueqiao
52.00-Juezhao
53.00-Kaimen
54.00-Kong jiazi
55.00-La jiazi
56.00-La hua
57.00-Li
58.00-Li men
59.00-Liang yi
60.00-Liang xiang
61.00-Liu tui
62.00-Liu he
63.00-Lu li
64.00-Menpai
65.00-Menhu
66.00-Menhu zhi jian
67.00-Nan quan bei tui
68.00-Neijia quan
69.00-Nei gong
70.00-Pan jiazi
71.00-Pao jiang hu
72.00-Qishi
73.00-Qi
74.00-Qiqong
75.00-Quan chang
76.00-Quan jing
77.00-Quan jue
78.00-Quan li
79.00-Quán pai
80.00-Quan pu
81.00-Quan shi
82.00-Quan shu
83.00-Quan tan
84.00-Quan xi
85.00-Quan yan
86.00-Ruan qixie
87.00-San cai
88.00-San jie
89.00-San jian
90.00-San lu
91.00-San pan
92.00-San xing
93.00-Sàn zhāo
94.00-Shēn bèi wŭ gōng
95.00-Shēn jià
96.00-Shén
97.00-Shén sì
98.00-Shíbā bān wŭyì
99.00-Shí èr xíng
100.00-Shí fāng
101.00-Shījī
102.00-Shīshŏu
103.00-Shīxiān
104.00-Shízhāo
105.00-Shí quán
106.00-Shōushì
107.00-Shuāng qixiè
108.00-Shùn bù
109.00-Shùn shì
110.00-Shùn shŏu
111.00-Sì dé
112.00-Sì jĭ
113.00-Sì píng jià
114.00-Sì shāo
115.00-Sì xiàng
116.00-Sì yú
117.00-Sì zhèng
118.00-Tàijí
119.00-Tàn shŏu
120.00-Tàolù
121.00-Tàozĭ
122.00-Tàngzĭ
123.00-Tī chăng zĭ
124.00-Tĭ yòng
125.00-Tĭ yòng jiān bèi
126.00-Tóng mén
127.00-Wàijiā quán
128.00-Wài gōng
129.00-Wài mén
130.00-Wèi shŏu
131.00-Wújí
132.00-Wŭxíng
133.00-Wŭdă
134.00-Wŭdāng pài
135.00-Wŭshù
136.00-Wŭshù tújiĕ
137.00-Wŭ tán
138.00-Wŭyì
139.00-Xĭ suĭ
140.00-Xiàng xíng qŭ yì
141.00-Xiăo jià
142.00-Xíng sì
143.00-Xiū xíng
144.00-Xū shí
145.00-Xū shí fēng míng
146.00-Xū shí
147.00-Xū tuī
148.00-Xū zhāo
149.00-Yì gŭ
150.00-Yì jīn
151.00-Yīn yáng
152.00-Yĭn shŏu
153.00-Yŏují
154.00-Zhĕng tào
155.00-Zhèng mén
156.00-Zhāofă
157.00-Zŏu chăngzĭ
158.00-Zŏu jià

2 . Escuelas de Boxeo Chino
0.00-Quan zhong
1.00- Chang quan
2.00-Cha quan
3.00-Hua quan
4.00-San huang pao chui
5.00-Hong quan
6.00- Hua quan
7.00-Taiji quan
7.01-Chen shi taiji quan]
7.02-Yang shi taiji quan
7.03-Wu shi taiji]
7.04-Zhaobao taiji quan
7.05-Wu shi taiji quan]
7.06-Sun shi taiji quan]
7.07-Wudang taiji quan
8.00-Nan quan
8.01-Hong jia quan
8.02-Liu jia quan
8.03-Cai jia quan
8.04-Li jia quan
8.05-Mojia quan
8.06-Fo jia quan
8.07-Cai li fo quan
8.08-Xia jia quan
8.09-Nan zhi quan
8.10-Yong chun quan
8.11-Long xing quan
8.12-Zhu jia quan
8.13-Bai mei quan
8.14-Wu zu quan
8.15-Da zun quan
8.16-Hu quan
8.17-zhèjiāng nán quán
8.18-Wenzhou nan quan
8.19-Ying men quan
8.20-Hei hu quan
8.21-Kong men quan
8.22-Yu men quan
8.23-Yu men quan
8.24-Zi men quan
8.25-Wu jia quan
9.00-Xin yi quan
9.00-zŭzhī jīgòu yŭ dĕngjí zhìdù
10.00-Xing yi quan
11.00-Yi quan
12.00-Bagua zhang
13.00-Bagua quan
14.00-Neijia quan
15.00-Chang jia quan
16.00-Wen jia quan
17.00-Shaolin quan
17.01-shàolín bāguà quán
17.02-Shaolin liu lu duan quan
17.03-Shaolin shi san zhua
17.04-Shaolin wu xing roushu
17.05-Shaolin wuxing bafa
17.06-Shaolin wu quan
17.07-Shaolín ruan kai man
17.08-Shaolin tang quan
17.10-da bei quan
17.11-duanlian quan
18.00-luohàn quan
19.00-Tan tui
20.00-Liu he quan
21.00-Tong bei quan
22.00-Chuo jiao
23.00-Fanzi quan
24.00-Pi gua quan
25.00-Dì tang quan
26.00-Ba men quan
26.01-Ba men tong bei quan
26.02-Ba men qi shi lian huan
26.03-Pa men jiu suo quan
27.00-Nian quan
28.00-Taizu quan
29.00-Meihua quan
30.00-Yangqing quan
31.00-Ba ji quan
32.00-Zìran men
33.00-Erlang men
34.00-Gongli quan
35.00-Tang quan
35.01-Tang ping quan
36.00-Zi mu mian quan
37.00-Si tong chui
38.00-Meihua jie quan
39.00-Yuanyang quan
40.00-Wen sheng quan
41.00-Sunbin quan
42.00-Dong an quan
43.00-Xiu quan
44.00-Pudong quan
45.00-Lan shou
46.00-Mizong quan
47.00-Jiu quan
48.00-She zu quan
49.00-Dong quan
50.00-Miao quan
51.00-Yao quan
52.00-Zhuang quan
53.00-Si men quan
54.00-huihui shi ba zhou
55.00-Xiang xing quan
55.01-Zui quan
55.02-Ying zhao quan
55.03-Hou Quan
55.04-shé quán
55.05-hè quán
55.06-Yā quàn
55.07-Jī quán
55.08-Dì shù quăn fă
56.00-Tángláng quán
56.01-Qī xing tángláng quán
56.02-Liù hé tángláng quán
56.03-Méihuā tàiji tángláng quán
57.00-Xiang xíng quán
58.00-Shuāi jiāo
59.00-Mián quán
60.00-Sān Fēng Pài

3 . Armas de Wushu
0.00-Wushu qixie
0.00-Huŏ chā
1.00-Dao
1.01-Dao de buwei mingcheng
1.02-Dàdāo de bùwèi míngchēng
1.03-Shŏu dāo
1.04-Dà huán dāo
1.05-Zhăn mă dāo
1.06-Piàn dāo
1.07-Xiàng bí dàdāo
1.08-Yàn líng dāo
1.09-Miáo dāo
1.10-Pŭ dāo
1.11-Yāo dāo
1.12-Bĭ dāo
1.13-Sān jiān liăng rèn dāo
1.14-Qīnglóng yànyuè dāo
1.15-Diào dāo
1.16-Méi jiān dāo
1.17-Gōu lián dāo
1.18-Fèng zuĭ dāo
1.19-Shuāng dāo
1.20-Huān ĕr dāo
1.21-Chūn qiū dàdāo
1.22-Zĭ mŭ dāo
1.23-Chūn qiū guandāo
1.24-Cángmín lóngfēng dàdāo
1.25-Lóngfēng dàdāo
1.26-Cháng gānjiān dàdāo
1.27-Liáo dài tiě dāo
1.28-Hàn dāo
1.29-Chūnqiū lóngtóu dàtiědāo
1.30-Chūn qiū dàtiědāo
1.31-Liǔ yè dāo
1.32-Yāo dāo
1.33-Pò fēng dāo
1.34-Rìyuè qiánkūn dāo
2.00-Jiàn
2.01-Jiàn de bùwèi míngchēng
2.02-Qī xīng jiàn
2.03-Lóng quán jiàn
2.04-Qīng lóng jiàn
2.05-Kūn wú jiàn
2.06-Shàngfāng (băo) jiàn
2.07-Bō cháng jiàn
2.08-Zĭ wŭ yuānyāng (shuāng jiàn)
2.09-Shí zì duăn jiàn (shuāng jiàn)
2.10-Chūn qiū duăn jiàn
3.00-Qiāng
3.01-Qiāng de bùwèi míngchēng
3.02-Dà níng bĭ qiāng
3.03-Gōu qiāng
3.04-Gōu lián qiāng
3.05-Lóng dāo qiāng
3.06-Guăi tū qiāng
3.07-Dà qiāng
3.08-Shuāng tóu qiāng (yìchēng shuāng tóu shé)
3.09-Shuāng gōu qiāng
3.10-Sān shèng qiāng
3.11-Zhuā qiāng
4.00-Gùn
4.01-Gùn de bùwèi míngchēng
4.02-Dān tóu gùn
4.03-Shuāng tóu gùn
4.04-Láng yá bàng
4.05-Tiĕ liàn báng (梢子棒shāozĭ bàng)
4.06-Èr jié gùn
4.07-Sān jié gùn
4.08-Gí méi gùn
4.09-Shāo bàng
4.10-Chŭ bàng
4.11-Tàijí bàng (tàijí chĭ
4.12-Dà tóu báng
4.13-Zhuā s zǐ bàng
5.00-Yìng biān
5.01-Tiĕ biān
5.02-Zhú jié biān
5.03-Shuĭmó gāng biān
5.04-Sān jié biān
5.05-Fāng jié biān
5.06-Shé xíng biān
5.07-Léi shén biān
5.08-Qín jiā biān
5.09-Gàng biān
5.10-Wèi chí gōng biān
6.00-Ruăn biān
6.01-Qī jié biān
6.02-Jiŭ jié biān
6.03-Dān biān
6.04-Shuāng biān
6.05-Pí biān
6.06-Biān găn
7.00-Gōu
7.01-Dān gōu
7.02-Shuāng gōu
7.03-Hù shŏu gōu
7.04-Hŭ tóu gōu
7.05-Fēng huo gōu
7.06-Fèng tóu gōu
7.07-Yú wĕi gōu
7.08-Lù jiăo gōu
7.09-Méihuā gōu
7.10-Jiǎnjīnjiǎo gōu
8.00-Guăi
8.01-Ér zì guăi
8.02-Shí zì guăi
8.03-Dīng zì guăi
8.04-Bŭ zì guăi
8.05-Dāo qiāng guăi
8.06-Shàng xià guăi
8.07-Rì yuè shí zì guăi
8.08-Sūnbìn guăi
8.09-Fúpíng guăi
8.10-Liŭgōng guăi
8.11-Gōu lián guăi
8.12-Yuānyāng guăi
8.13-Niújiăo shuāng guăi
8.14-Hú píng guăi
8.15-Cháng guăi
8.16-Duăn guăi
9.00-Chuí
9.01-Bā léng chuí
9.02-Shuāng chuí
9.03-Jīn guā chuí
9.04-Wò guā chuí
9.05-Léigōng chuí
9.06-Luósī chuí
9.07-Wuzi Yin Yang chuí
10.00-Jué
10.01-Yángjiăo jué
10.02-Lán mén jué
11.00-Bĭ shŏu
12.00-Gē
12.01-Cháng gē
12.02-Tóng gē
12.03-Shàolín gē
12.04-Shí gē
12.05-Yù gē
13.00-Jĭ
13.01-Jiŭ qŭ jĭ
13.02-Fāng tiān huà jĭ
13.03-Qīng lóng jĭ
13.04-Duăn jĭ
13.05-Shuāng jĭ
13.06-Mă jĭ
13.07-Ling ya ji
13.08-Fāng tiān jĭ
13.09-Diănwĕi jĭ
13.10-Gōu lián jĭ
14.00-Shuò
14.01-Zăoyáng shuò
14.02-Yŭwáng shuò
14.03-Hùn táng shuò
14.04-Zhăng shuò
15.00-Fŭ
15.01-Dà fŭ
15.02-Fèng tóu fŭ
15.03-Chēlún fŭ
15.04-Shàolín băn fŭ
15.05-Yú wĕi fŭ
16.00-Yuè
16.01-Dān yuè
16.02-Shuāng yuè
16.03-Chăn yuè
16.04-Lóng xíng yuè
16.05-Liăngtóu yuè
16.06-Tào yuè
17.00-Chā
17.01-Fēi chā
17.02-Mă chā
17.04-Gāng chā
17.05-Lóng xū chā
17.06-Sì píng chā
17.07-Sān xiān chā
18.00-Pá
18.01-Liù chĭ pá
18.02-Tiĕ pá
18.03-Yuèyá pá
18.04-Sān chā pá
18.05-Dìng pá
18.06-xiǎng bǎ
19.00-Tăng
19.01-Wŭ chĭ tăng
19.02-Chĭ yì yuèyá tăng
19.03-Héyè tăng
19.04-Yàn wĕi tăng
19.05-Liú jīn tăng
19.06-Yànzĭ tăng
19.08-Fèng chìliǔ jīntăng
20.00-Chăn
20.01-Yuèyá chăn
20.02-Jīn zhōng chăn
20.03-Tiān lián chăn
20.04-Liánhuā chă
20.05-Fāng chăn
20.06-Hu shou chăn
20.07-shé máo chăn
21.00-Tiĕ kuàzi
22.00-Éméi cì
23.00-Jī dāo lián
24.00-Tiĕ shū zǐ
25.00-Cì
25.01-Yuèyá cì
25.02-Mă yá cì
25.03-Tiĕ chǐ
25.04-Tiĕ suō
25.05-tiĕ kuài zǐ
25.14-diănjiàn
26.01-Liúxīng chuí
27.06-yún gùn

4 . Técnicas Básicas
0.00-J?b?n jìshù
1.00-Quán
1.01-wă léng quán
1.03-Kōng quán
1.04-Qí quán
1.05-Zhăn shŏu quán
1.06-Wò bēi quán
1.07-Luó xíng quán
1.08-Jiān quán
1.09-Shuāng zhū quán
1.10-dān zhū quán
1.11-Tòu gŭ quán
1.12-Qiāng zĭ quán
1.13-Kòu zăo quán
1.14-Diăn quán
1.15-Kāi kŏu quán
1.16-Shuāng fèng yăn quán
1.17-Zhăn quán
1.18-Fèng yăn quán
1.18-Hé fèng yăn quán
2.00-Zhăng
2.01-Bā zì zhăng
2.02-Yáng jiăo zhăng
2.03-Yuánxíng zhăng
2.04-Wă miàn zhăng
2.05-Yĭn shŏu zhăng
2.06-Jiŭ gōng zhăng
2.07-Kòu zhăng
2.08-Niú shé zhăng
2.09-Wă léng zhăng
2.10-Lóng zhăo zhăng
2.11-Tàijíquán zhăng xíng
3.00-Gōu
3.01-Féng yăn gōu
3.02-Tángláng gōushŏu
3.03-Sháo shŏu
3.04-Hè dĭng shŏu
3.05-Hè zuĭ shŏu
3.06-Diāo shŏu
3.07-yīng zuĭ gōu
4.00-Zhĭ
4.01-Dān zhĭ
4.02-Dān zhĭ kuài
4.03-Shuāng zhĭ
4.04-Shuāng zhĭ kuài
4.05-Jīn qiāng shŏu
4.06-Guì zhĭ
4.07-Shuāng lóng zhĭ
4.08-Dĭng zú zhĭ
4.09-Yī zhĭ méi
4.10-Jiăndāo zhĭ
4.11-Jiàn zhĭ
4.11-Diănbù
5.00-Zhăo
5.01-Yīng zhăo
5.02-Hóu zhăo
5.03-Hŭ zhăo
5.04-Lóng zhăo
6.00-Bùxíng
6.01-Gōngbù
6.02-Măbù
6.03-Xūbù
6.04-Púbù
6.05-Xiēbù
6.06-Zuòpán
6.07-Dīngbù
6.08-Bìngbù
6.09-Chābù
6.10-Héngdāng bù
6.12-Bàn măbù
6.13-Gílóng bù
6.14-Guìbù
6.15-Dāndié bù
6.16-Guăibù
6.17-Gāo xūbù
6.18-Shuāng gōng bù
6.19-Dīngzì gōngbù
6.20-Yīzì măbù
6.21-Èrzì măbù
6.22-Bāzì măbù
6.23-Sānjiăo mă
6.24-Hùdāng bù
6.25-Hánjī bù
6.26-Jīdēng bù
6.27-Shuāngdié bù
6.28-Zuòlián bù
6.29-Sānqī bù; Huò sìliù bù
6.30-Dúlì bù
6.31-Bāigōng bù
6.32-Pínxíng bù
6.33-Kāi bù
6.34-Pínxíng mă
6.35-Píng bù
6.36-Hétuĭ mă
6.37-Diănjiăo mă
6.38-Sìfāng sānjiăo mă
6.39-Sìpíng mă
6.40-Yīzhī bù
6.41-xiéchén bù
6.42-Pánchán bù
6.43-Guì púbù
6.44-Guìxī bù
6.45-Fútuĭ bù
6.46-Yángdiē bù
6.47-Tuōlí bù
6.48-Jīnchā bù
6.49-Pántuĭ bù
6.50-Diēzuò pánbù
6.51-Cuòbù
6.52-Zuòshān bù
6.53-Jī bù
6.54-Tā jī bù
6.55-Qūdūn dīngbù
6.56-Dīngzì bù
6.57-Dīng bā bù
6.58-Guì dīngbù
6.59-Bāzì bù
6.60-Dào bāzì bù
6.61-Cuòzōng bāzì bù
6.62-Yùhuán bù
6.63-Jiăojiăn bù
6.64-Jiănzi gŭ
6.65-Chuōjiăo bù
6.66-Zĭwŭ bù
7.01-qián tíxī pínghéng
7.02-cè tíxī pínghéng
7.03-qián kòngtuĭ pínghéng
7.04-cè kòngtuĭ pínghéng
7.05-cháotiān dēng
7.06-kòutuĭ pínghéng
7.07-pántuĭ pínghéng
7.08-quán jŭtuĭ dīshì pínghéng
7.09-tànhăi pínghéng
7.10-yànshì pínghéng
7.11-yăngshēn pínghéng
7.12-wàngyuè pínghéng
7.13-hòu chātuĭ dīshì pínghéng
7.14-cèshēn pínghéng
7.15-shízì pínghéng
7.16-hòutī bàojiăo zhílì
7.17-[bān jiăo cháotiān]
7.18-[cètī bàojiăo]
7.19-[cè cháotiān dēng]
7.20-[dīshì qiándēng duòjiăo]
7.21-[cèchuài pínghéng]
7.22-[tíxī dúlì]
7.23-[wòyún píngshéng]
8.01-[qiăng bèi]
8.02-[dào gēntou]
8.03-[lĭyú dătĭng]
8.04-[pūhŭ]
8.05-[zāi bēi]
8.06-[pántuĭ diē]
8.07-[wūlóng jiăozhù]
8.08-[pūdì bèng]
8.09-[téngkōng lĭhétuĭ 360° cèpū]
8.10-[téngkōng cè chuàntuĭ 540° cèpū]
8.11-[téngkōng pán tuĭ 360° cèpū]
9.01-[téngkōng fēijiăo]
9.02-[téngkōng xiéfēijiăo]
9.03-[téngkōng shuāngfēi jiăo]
9.04-[téngkōng liánhuán fēijiăo]
9.05-[téngkōng zhuăn shēn fēijiăo]
9.06-[téngkōng băilián]
9.07-[téngkōng jiàntán]
9.08-[téngkōng dēngtī]
9.09-[téngkōng cèchuài]
9.10-[téngkōng dàotī]
9.11-[xuànfēng jiăo]
9.12-[xuàn zi]
9.13-[xuànzi zhuăntĭ 360°]
9.14-[cè kōngfān]
9.15-[cè kōngfān zhuăntĭ 360°]
9.16-[lātuĭ fānshēntiào]
9.17-[dà yuèbù qián chuān]
9.18-[téngkōng zhèng tītuĭ]
9.19-[téngkōng shuāng cèchuài]
9.20-[yuán dì hòu kōngfān]
9.21-[dān tiào hòu kōngfān]
9.22-téngkōng guà miàn
9.23-tiàoyuè shuāng hŭwĕi tuĭ
10.01-guàn táng shŏu
10.02-tuō shŏu
10.03-chāo shŏu
10.04-tūn shŏu
10.05-căi shŏu
10.06-chén hăi shŏu
10.07-huàn zhĕn shŏu
10.08-ruăn shŏu
10.09-chōu shŏu
10.10-qiān shŏu
10.11-fēngshŏu
10.12-náo shŏu
10.13-diàn shŏu
10.14-dài shŏu
10.15-qiān yán shŏu
10.16-diănjĭng shŏu
10.17-huàng shŏu
10.18-pò guā shŏu
10.19-chuān bì
10.20-tiĕ zhŏu shŏu
10.21-jiăn shŏu
10.22-gōu shŏu
10.23-lŭ shŏu
10.24-yuán shŏu
10.25-lĭng shŏu
10.26-quān shŏu
10.27-chā shŏu
10.28-nà shŏu
10.29-tí shŏu
10.30-bī shŏu
10.31-piĕ shŏu
10.32-zhào fēng shŏu
10.33-guàn xué
10.34-zhuàng bēi shŏu
10.35-wō biān shŏu
10.36-diāo shŏu
10.37-chán shŏu
10.38-lŏu shŏu
10.39-wŭ huā shŏu
10.40-jīnqián xué
11.01-héng quán
11.02-dìng quán
11.03-chā quán
11.04-quān quán
11.05-săo quán
11.06-pāo quán
11.07-gài quán
11.08-zhuàng quán
11.09-zuàn quán
11.10-zhăn quán
11.11-shuò quán
11.12-jié quán
11.13-jiă quán
11.14-diăn chuí
11.15-pū yì
11.16-fēi quán
11.17-zhèng quán
11.18-dŏu quán
11.19-biāo quán
11.20-tàn quán
11.21-chōng quán
11.22-guàn quán
11.23-zá quán
11.24-chāo quán
11.25-zāi quán
11.26-pī quán
11.27-bēng quán
11.28-pào quán
11.29-chōng diăn quán
11.30-liáo quán
11.31-guà quán
11.32-biān quán
11.33-guà gài quán
11.34-wúgōng quán
11.35-hè dĭng quán
11.36-lóng tóu quán
12.01-guà zhăng
12.02-pū guà zhăng
12.03-dă héng zhăng
12.04-liáo yīn zhăng
12.05-băi zhăng
12.06-shuāi pī zhăng
12.07-tuōtiān zhăng
12.08-tuōyáng zhăng
12.09-liè zhăng
12.10-lăo yīn shŏu
12.11-lăo yáng shŏu
12.12-yīn zhăng
12.13-yáng zhăng
12.14-lè shuāi zhăng
12.15-tuī zhăng
12.16-tiāo zhăng
12.17-chuān zhăng
12.18-chā zhăng
12.19-liáo zhăng
12.20-pī zhăng
12.21-àn zhăng
12.22-pāi zhăng
12.23-liàng zhăng
12.24-dăn zhăng
12.25-kăn zhăng
12.26-qiē zhăng
12.27-tuō zhăng
12.28-fú zhăng
12.29-biāo zhăng
12.30-mò zhăng
12.31-yè zhăng
12.32-bō zhăng
12.33-tàn zhăng
12.34-shuāng zhuàng zhăng
12.35-pū zhăng
12.36-chuō zhĭ zhăng
12.37-shuāi zhăng
12.38-yíngmiàn zhăng
12.39-tà zhăng
12.40-hézi zhăng
12.41-jī zhăng
12.42-jià zhăng
12.43-gài zhăng
12.44-cuō zhăng
12.45-dié zhăng
12.46-chēng zhăng
12.47-hù shēn zhăng
13.01-tuī zhĭ
13.02-chā zhĭ
13.03-dān zhĭ chā
13.04-shuăng zhĭ chā
13.05-jīngāng zhĭ
13.06-jīn jiăn zhĭ
13.07-sān yīn zhĭ
13.08-jīn chăn zhĭ
14.01-hè dĭng shŏu qián jī
14.02-hè dĭng shŏu shàng jī
14.03-héng zhuó
14.04-qián zhuó
14.05-liándāo gōu
14.06-gōu lŏu shŏu
14.07-liáo zhuó
15.01-zhuā miàn zhăo
15.02-liáo zhăo
15.03-héng ná zhăo
15.04-făn bì liáo zhăo
15.05-yăng zhăo
15.06-zhuā sāi zhăo
15.07-yáo tuō
15.08-luō wàn
15.09-zhuā zhăo
15.10-ná zhăo
15.11-chā zhăo
16.01-gŭn zhŏu
16.02-săo zhŏu
16.03-dìng xīn zhŏu
16.04-zhāng zhŏu
16.05-bāng zhŏu
16.06-yán mó zhŏu
16.07-yăn zhŏu
16.08-jiā zhŏu
16.09-jiăn zhŏu
16.10-zāi zhŏu
16.11-yáo zhŏu
16.12-cuò zhŏu
16.13-yáoshēn dĭngzhuàng
16.14-kào zhŏu
16.15-kào shēn zhŏu
16.16-quān zhŏu
16.17-dĭng zhŏu
16.18-tiāo zhŏu
16.19-jià zhŏu
16.20-pán zhŏu
16.21-kuà zhŏu
16.22-yā zhŏu
16.23-dān zhŏu
16.24-zá zhŏu
16.25-gé zhŏu
16.26-zhuàng zhŏu
16.27-héng zhŏu
16.28-chēng zhŏu
16.29-guăi zhŏu
16.30-tí zhŏu
16.31-jī zhŏu
16.32-chán zhŏu
17.01-yā qiáo
17.02-chōu qiáo
17.03-jiăn qiáo
17.04-huàn qiáo
17.05-tà qiáo
17.06-quān qiáo
17.07-duăn qiáo
17.08-cháng qiáo
17.09-pī qiáo
17.10-qiē qiáo
17.11-pán qiáo
17.12-chén qiáo
17.13-jià qiáo
17.14-gŭn qiáo
17.15-jié qiáo
17.16-chán qiáo
17.17-gōng qiáo
17.18-chuān qiáo
18.01-tào bù
18.02-bŏjiăo bù
18.03-kòu bù
18.04-quān kòu bù
18.05-xíng bù
18.06-es xíng bù
18.07-tāng ní bù
18.08-mó jīng bù
18.09-jiăo bù
18.10-shăn zhăn bù
18.11-huó bù
18.12-què yuè bù
18.13-niăn jiăo
18.14-tiào bìng bù
18.15-suì bù
18.16-lālā bù
18.17-diào bù
18.18-ti bù
18.19-chuăng bù
18.20-zhèn jiăo
18.21-niăn zhèn
18.22-máquè bù
18.23-hèn bù
18.24-jiāocuò bù
18.25-bá bù
18.26-jiàn bù
18.27-kuàtiào bù
18.28-tāngshuĭ bù
18.29-xiè bù
18.30-cuān bù
18.31-qílín bù
18.32-páxíng bù
18.33-zhuănshēn bù
18.34-liăn bù
18.35-tuō tiào bù
18.36-jiàn bù
18.37-diān tī bù
18.38-wāxíng bù
18.39-jiăn bù
18.40-jiăojiān bù
18.41-suí bù
18.42-suí xíng bù
18.43-guăn
18.44-zuì bù
18.45-hè xíng bù
18.46-kua bù
18.47-huá bù
18.48-shàng bù
18.49-jìn bù
18.50-gēn bù
18.51-gài bù
18.52-chā bù
18.53-jī bù
18.54-tà bù
18.55-húxíng bù
18.56-huàn bú
18.57-yuè bù
18.58-tuō bù
18.59-sāncái bú
18.60-dān huàn bù
18.61-fù huàn bù
18.62-nì huàn bù
18.63-cuī bù
18.64-lián zhī bù
18.65-héngrào bù
18.66-xuánfēng bù
18.67-tuì bù
18.68-chè bù
18.69-diàn bù
18.70-zòng bù
18.71-băi bù
18.72-dào chā bù
18.73-gài tiào bù
19.01-ti xī
19.02-dĭng xī
19.03-băi xī
19.04-kòu xī
19.05-zhuàng xī
20.10-zhíbăixìng tuĭfă
20.11-liáotī
20.12-qiántītuĭ
20.13-piànmă
20.14-zhèngtītuĭ
20.15-xiétītuĭ
20.16-cètītuĭ
20.17-lĭhétuĭ
20.18-wàibăituĭ
20.19-hòuliáotuĭ
20.20-dàotītuĭ
20.21-hòubăituĭ
20.22-liáo tuĭ
20.30-qūshēnxìng tuĭfă
20.31-quāntuĭ
20.32-gōutuĭ
20.33-hŭwĕituĭ
20.34-hòu guà tuĭ
20.35-tántuĭ
20.36-dēngtuĭ
20.37-chuàituĭ
20.38-diăntuĭ
20.39-chăntuĭ
20.40-chántuĭ
20.41-fēntuĭ
20.42-căituĭ
20.43-héngdìngtuĭ
20.44-fēn jiăo
20.45-dēng jiăo
20.46-băi lián jiăo
20.47-quèdìlóng
20.48-cè chuài tuĭ
20.50-săozhuăngxìng tuifa
20.51-liánhuánsăo
20.52-héngsăo
20.53-jiănsăo
20.54-zhíshēn qiánsăo
20.55-fúdì hòusăo
20.60-jīxiăngxìng tuĭfă
20.61-dānpāijiăo
20.62-xiépāijiăo
20.63-băilián pāijiăo
20.64-lĭhé pāijiăo
20.70-pĭchàxìng tuĭfă
20.71-diēchā
20.72-shùchā
20.73-héngchā
20.80-duò tuĭ
21.01-tóuxhèng
21.02-bádĭng
21.03-tóudĭng
21.04-guàndĭng
21.05-xuándĭng
21.06-jĭngzhí
21.07-shùxiàng
21.08-shùnxiàng
21.09-zhíxiàng
21.10-shōuxiàhé
21.11-tĭngxiōng
21.12-hánxiōng
21.13-yuánxiōng
21.14-shūxiōng
21.15-bábèi
21.16-tuánjiá
21.17-chénjiān
21.18-sōngjiān
21.19-tuōjiān
21.20-zhuìzhŏu
21.21-chénzhŏu
21.22-lìyāo
21.23-zhíyāo
21.24-sōngyāo
21.25-shōuyāo
21.26-shífù
21.27-liăntún
21.28-liūtún
21.29-guŏkuà
21.30-sōngkuà
21.31-shōukuà
22.01-shēnsuō kāihé
22.02-shănzhăn fŭyăng
22.03-nĭngzhuăn fāncuò
22.04-chōng zhuàng jĭ kào
22.05-yĭ yāo wéi zhóu
22.06-wĕilŭ zhōngzhèng
22.07-shàngxià xiāngsuí
22.08-zhōushēn wánzhĕng
22.09-tūntŭ fúchén
22.10-qĭluò fúyăng
22.11-xuánzhuàn ningguo
22.12-xuánzhuàn sōnghuó
22.13-xuánzhuàn zìrú
22.14-qūshōu zhănfàng
22.15-yĭ yāo dài jiān
22.16-yĭ jiān dài shŏu
22.17-bù suí shēn huàn
22.18-shŏu suí bù xíng
22.19-shŏu qĭ jiān suí yāo cuī
23.01-suíshì
23.02-shùshì
23.03-huánshì
24.01-tíqì
24.02-tuōqì
24.03-jùqì
24.04-chéqì
25.01-wòjiàn
25.02-chíjiàn
25.03-lìjiàn
25.04-píngjiàn
25.05-cìjiàn
25.06-pījiàn
25.07-guàjiàn
25.08-liáojiàn
25.09-yúnjiàn
25.10-mòjiàn
25.11-jiăojiàn
25.12-jiàjiàn
25.13-tiăojiàn
25.15-bēngjiàn
25.16-jiéjiàn
25.17-bàojiàn
25.18-dàijiàn
25.19-chuānjiàn
25.20-tíjiàn
25.21-zhănjiàn
25.22-săojiàn
25.23-wànhuā
25.24-jījiàn
25.25-géjiàn
25.26-fújiàn
25.27-xuējiàn
25.28-tuōjiàn
25.29-yājiàn
25.30-lánjiàn
25.31-CHOU
26.01-wò dāo
26.02-bào dāo
26.03-chán tóu dāo
26.04-guŏ năo dāo
26.05-pī dāo
26.06-kăn dāo
26.07-jié dāo
26.08-liáo dāo
26.09-guà dāo
26.10-zhā dāo
26.11-mŏ dāo
26.12-zhăn dāo
26.13-săo dāo
26.14-yún dāo
26.15-bēng dāo
26.16-diăn dāo
26.17-tiăo dāo
26.18-àn dāo
26.19-gé dāo
26.20-cáng dāo
26.21-bèi dāo
26.22-tuī dāo
26.23-cuò dāo
26.24-jià dāo
26.25-fēn dāo
26.26-dài dāo
26.27-pĕng dāo
26.28-bèi huā
26.29-jiăn wàn huā
26.30-liáo wàn huā
26.31-ti dāo
26.32-tuō dāo
26.33-jiăo dāo
26.34-bào shŏu liánhuán
26.35-wàn huā dāo
26.36-jiān bèi dāo
26.37-cuò dāo
27.01-jŭ gùn
27.02-jiān shàng bēi gùn
27.03-bèihòu bēi gùn
27.04-bào gùn
27.05-jiā gùn
27.06-yún gùn
27.07-gài gùn
27.08-săo gùn
27.09-píng lūn gùn
27.10-chuānsuō gùn
27.11-diăn gùn
27.12-chuō gùn
27.13-jī gùn
27.14-pī gùn
27.15-liáo gùn
27.16-jià gùn
27.17-gé gùn
27.18-tuī gùn
27.19-yā gùn
27.20-tuō gùn
27.21-guà gùn
27.22-bō gùn
27.23-tiāo gùn
27.24-bēng gùn
27.25-jiăo gùn
27.26-tuō shŏu gùn
27.27-lì wŭ huā gùn
27.28-píng wŭ huā gùn
27.29-ti liáo wŭ huā
27.30-tĭqián tĭhòu dānshŏu wŭhuā
27.31-zhŭ dì gùn
27.32-shuāngshŏu tíliáo huāgn
27.33-dĭng gùn
27.34-xiàngnèi zhuănshēn tiào 720° dù pīgùn
27.35-gŭn yā gùn
27.36-pāo gùn
27.37-lán gùn
27.38-chuān gùn
27.39-pāo jiē gùn
27.40-dān shŏu wŭ huā gùn
27.41-lūn gùn
27.42-tán gùn
27.43-shuāi gùn
27.44-wŭ huā gùn
27.45-cuò gùn
27.46-zhŭ gùn
28.01-chí qiāng
28.02-bēi qiāng
28.03-zhā qiāng
28.04-lán qiāng
28.05-ná qiāng
28.06-chán qiāng
28.07-băi qiāng
28.08-pāo qiāng
28.09-rào hóu chuān qiāng
28.10-rào yāo chuān qiāng
28.11-rào tuĭ huàn bă chuān qiāng
28.12-pī qiāng
28.13-bēng qiāng
28.14-tiăo qiāng
28.15-bō qiāng
28.16-săo qiāng
28.17-dài qiāng
28.18-lā qiāng
28.19-tuō qiāng
28.20-tuō qiāng
28.21-jià qiāng
28.22-pú qiāng
28.23-shuāi qiāng
28.24-diăn qiāng
28.25-bào qiāng
28.26-lì wŭ huā qiāng
28.27-píng wŭ huā qiāng
28.28-lánjié qiāng
28.29-liáo qiāng
28.30-lì qiāng
28.31-lūn qiāng
28.32-jiăo qiāng
28.33-suō qiāng
29.01-pī bă
29.02-tiāo bă
29.03-jiăo bă
29.04-jié bă
29.05-yún bă
29.06-héng jī bă
29.07-bō bă
29.08-guà bă
29.09-tuī bă
29.10-gài bă
29.11-săo bă
29.12-chuān bă
29.13-shuāi bă
30.01-dàdāo chí dāo
30.02-dàdāo wò dāo
30.03-dàdāo zhā dāo
30.04-dàdāo fán zhăn dāo
30.05-dàdāo píng zhăn dāo
30.06-dàdāo qiē dāo
30.07-dàdāo pū dāo
30.08-dàdāo jī dāo
30.09-dàdāo jiăo dāo
30.10-dàdāo bèi dāo
30.11-dàdāo pĕng dāo
30.12-dàdāo dān huā
30.13-dàdāo cì dāo
30.14-dàdāo chōu dāo
30.15-dàdāo diăn dāo
30.16-dàdāo tuō dāo
30.17-dàdāo lán dāo
30.18-dàdāo bō dāo
30.19-dàdāo zhŭ dāo
30.20-dàdāo huà dāo
30.21-dàdāo guà dāo
30.22-dàdāo tiăo dāo
30.23-dàdāo xuē dāo
30.24-dàdāo juăn dāo
30.25-dàdāo mŏ dāo
30.26-dàdāo jià dāo
30.27-dàdāo dăng dāo
30.28-dàdāo gé dāo
30.29-dàdāo xiāo dāo
30.30-dàdāo tī dāo
30.31-dàdāo jiăndāo
30.32-dàdāo jiā huā
30.33-dà pán tóu
30.34-dàdāo ti dāo
30.35-dàdāo tàn dāo
30.36-dàdāo jié dāo
30.37-dàdāo chāo dāo
30.38-dàdāo liáo dāo
30.39-dàdāo chēn dāo
30.40-dàdāo pī dāo
31.01-pūdăo chídăo
31.02-pūdăo wòdăo
31.03-pūdăo pīdăo
31.04-pūdāo zhăndāo
31.05-pūdāo mŏ dāo
31.06-pūdāo yún mŏ dāo
31.07-pūdāo guàdāo
31.08-pūdāo săodāo
31.09-pūdāo jiàdāo
31.10-pūdāo yúndāo
31.11-pūdāo bèidāo
31.12-pūdāo wŭhuādāo
32.01-wògōu
32.02-gōu
32.03-lōugōu
32.04-liáogōu
32.05-zhāgōu
32.06-tuīgōu
32.07-tiăogōu
32.08-pīgōu
32.09-Saogou
32.10-tuōgōu
32.11-guàgōu
33.01-wòbiānfă
33.02-lūnbiānfă
33.03-pāobiānfă
33.04-shōubiānfă
33.05-jiŭjiébiān xiédàifă
33.06-lĭwài guăizhŏu biānfă
33.07-zuŏpánzhŏubiān
33.08-lĭpiànmă zhuăntĭ bèibiānfă
33.09-yòuchánbó biānfă
33.10-dìtăngbiān
33.11-xuĕhuā gàidĭng
33.12-xuánzi săobiān
33.13-yèdĭ cánghuā
33.14-zhuăntĭ bōbèibiān
33.15-jīn sī chán húlu
33.16-dān shŏu huā
33.17-shuāng shŏu huā
33.18-yăngshēn gŭndòng xiàsăobiān
33.19-ràotóuguàbì
33.20-bèibiān zhuăntĭ
33.21-dānshŏu tíliáobiān
33.22-guòbèihuā
33.23-lūn biān rào tóu
33.24-làngzĭ tī qiú
33.25-zuŏ shízì pīhóng
33.26-yòu shízì pīhóng
33.27-zuŏshŏu yòu shízì pīhóng
34.01-kuíxīngtīdòu
34.02-jīnsī chánbì
34.03-shuăitóu yīzhī
34.04-èrlăng dānshān
34.05-shùnshuĭ tuīzhōu
34.06-shízì pīhóng
34.07-xiānrén zhĭlù
34.08-băiniăo cháofèng
34.09-làngzĭ xìqiú
34.10-làngzĭ cùqiú
34.11-hēigŏu zuāndāng
35.01-péng
35.02-lŭ
35.03-jĭ
35.04-àn
35.05-căi
35.06-liĕ
35.07-zhŏu
35.08-kào
36.01-yùbèi zīshì
36.02-dìngbù tuīshŏu fă
36.03-huóbù tuīshŏufă
37.01-jiēchùshì
37.02-fēi jiēshùshì fángshŏu
38.01-názhĭ
38.02-ná zhănggŭ
38.03-náwàn
38.04-názhŏu
38.05-nájiān
38.06-ná tóujĭng
38.07-náyāo
38.08-náxī
38.09-názúhuái
39.01-guòbèi shuāi
39.02-bàotuĭ shuāi
39.03-jiētuĭ shuāi
39.04-tiāodă shuāi
39.05-tiēshēn shuāi

4 . Técnicas Básicas
0.00-J?b?n jìshù
1.00-Quán
1.01-wă léng quán
1.03-Kōng quán
1.04-Qí quán
1.05-Zhăn shŏu quán
1.06-Wò bēi quán
1.07-Luó xíng quán
1.08-Jiān quán
1.09-Shuāng zhū quán
1.10-dān zhū quán
1.11-Tòu gŭ quán
1.12-Qiāng zĭ quán
1.13-Kòu zăo quán
1.14-Diăn quán
1.15-Kāi kŏu quán
1.16-Shuāng fèng yăn quán
1.17-Zhăn quán
1.18-Fèng yăn quán
1.18-Hé fèng yăn quán
2.00-Zhăng
2.01-Bā zì zhăng
2.02-Yáng jiăo zhăng
2.03-Yuánxíng zhăng
2.04-Wă miàn zhăng
2.05-Yĭn shŏu zhăng
2.06-Jiŭ gōng zhăng
2.07-Kòu zhăng
2.08-Niú shé zhăng
2.09-Wă léng zhăng
2.10-Lóng zhăo zhăng
2.11-Tàijíquán zhăng xíng
3.00-Gōu
3.01-Féng yăn gōu
3.02-Tángláng gōushŏu
3.03-Sháo shŏu
3.04-Hè dĭng shŏu
3.05-Hè zuĭ shŏu
3.06-Diāo shŏu
3.07-yīng zuĭ gōu
4.00-Zhĭ
4.01-Dān zhĭ
4.02-Dān zhĭ kuài
4.03-Shuāng zhĭ
4.04-Shuāng zhĭ kuài
4.05-Jīn qiāng shŏu
4.06-Guì zhĭ
4.07-Shuāng lóng zhĭ
4.08-Dĭng zú zhĭ
4.09-Yī zhĭ méi
4.10-Jiăndāo zhĭ
4.11-Jiàn zhĭ
4.11-Diănbù
5.00-Zhăo
5.01-Yīng zhăo
5.02-Hóu zhăo
5.03-Hŭ zhăo
5.04-Lóng zhăo
6.00-Bùxíng
6.01-Gōngbù
6.02-Măbù
6.03-Xūbù
6.04-Púbù
6.05-Xiēbù
6.06-Zuòpán
6.07-Dīngbù
6.08-Bìngbù
6.09-Chābù
6.10-Héngdāng bù
6.12-Bàn măbù
6.13-Gílóng bù
6.14-Guìbù
6.15-Dāndié bù
6.16-Guăibù
6.17-Gāo xūbù
6.18-Shuāng gōng bù
6.19-Dīngzì gōngbù
6.20-Yīzì măbù
6.21-Èrzì măbù
6.22-Bāzì măbù
6.23-Sānjiăo mă
6.24-Hùdāng bù
6.25-Hánjī bù
6.26-Jīdēng bù
6.27-Shuāngdié bù
6.28-Zuòlián bù
6.29-Sānqī bù; Huò sìliù bù
6.30-Dúlì bù
6.31-Bāigōng bù
6.32-Pínxíng bù
6.33-Kāi bù
6.34-Pínxíng mă
6.35-Píng bù
6.36-Hétuĭ mă
6.37-Diănjiăo mă
6.38-Sìfāng sānjiăo mă
6.39-Sìpíng mă
6.40-Yīzhī bù
6.41-xiéchén bù
6.42-Pánchán bù
6.43-Guì púbù
6.44-Guìxī bù
6.45-Fútuĭ bù
6.46-Yángdiē bù
6.47-Tuōlí bù
6.48-Jīnchā bù
6.49-Pántuĭ bù
6.50-Diēzuò pánbù
6.51-Cuòbù
6.52-Zuòshān bù
6.53-Jī bù
6.54-Tā jī bù
6.55-Qūdūn dīngbù
6.56-Dīngzì bù
6.57-Dīng bā bù
6.58-Guì dīngbù
6.59-Bāzì bù
6.60-Dào bāzì bù
6.61-Cuòzōng bāzì bù
6.62-Yùhuán bù
6.63-Jiăojiăn bù
6.64-Jiănzi gŭ
6.65-Chuōjiăo bù
6.66-Zĭwŭ bù
7.01-qián tíxī pínghéng
7.02-cè tíxī pínghéng
7.03-qián kòngtuĭ pínghéng
7.04-cè kòngtuĭ pínghéng
7.05-cháotiān dēng
7.06-kòutuĭ pínghéng
7.07-pántuĭ pínghéng
7.08-quán jŭtuĭ dīshì pínghéng
7.09-tànhăi pínghéng
7.10-yànshì pínghéng
7.11-yăngshēn pínghéng
7.12-wàngyuè pínghéng
7.13-hòu chātuĭ dīshì pínghéng
7.14-cèshēn pínghéng
7.15-shízì pínghéng
7.16-hòutī bàojiăo zhílì
7.17-[bān jiăo cháotiān]
7.18-[cètī bàojiăo]
7.19-[cè cháotiān dēng]
7.20-[dīshì qiándēng duòjiăo]
7.21-[cèchuài pínghéng]
7.22-[tíxī dúlì]
7.23-[wòyún píngshéng]
8.01-[qiăng bèi]
8.02-[dào gēntou]
8.03-[lĭyú dătĭng]
8.04-[pūhŭ]
8.05-[zāi bēi]
8.06-[pántuĭ diē]
8.07-[wūlóng jiăozhù]
8.08-[pūdì bèng]
8.09-[téngkōng lĭhétuĭ 360° cèpū]
8.10-[téngkōng cè chuàntuĭ 540° cèpū]
8.11-[téngkōng pán tuĭ 360° cèpū]
9.01-[téngkōng fēijiăo]
9.02-[téngkōng xiéfēijiăo]
9.03-[téngkōng shuāngfēi jiăo]
9.04-[téngkōng liánhuán fēijiăo]
9.05-[téngkōng zhuăn shēn fēijiăo]
9.06-[téngkōng băilián]
9.07-[téngkōng jiàntán]
9.08-[téngkōng dēngtī]
9.09-[téngkōng cèchuài]
9.10-[téngkōng dàotī]
9.11-[xuànfēng jiăo]
9.12-[xuàn zi]
9.13-[xuànzi zhuăntĭ 360°]
9.14-[cè kōngfān]
9.15-[cè kōngfān zhuăntĭ 360°]
9.16-[lātuĭ fānshēntiào]
9.17-[dà yuèbù qián chuān]
9.18-[téngkōng zhèng tītuĭ]
9.19-[téngkōng shuāng cèchuài]
9.20-[yuán dì hòu kōngfān]
9.21-[dān tiào hòu kōngfān]
9.22-téngkōng guà miàn
9.23-tiàoyuè shuāng hŭwĕi tuĭ
10.01-guàn táng shŏu
10.02-tuō shŏu
10.03-chāo shŏu
10.04-tūn shŏu
10.05-căi shŏu
10.06-chén hăi shŏu
10.07-huàn zhĕn shŏu
10.08-ruăn shŏu
10.09-chōu shŏu
10.10-qiān shŏu
10.11-fēngshŏu
10.12-náo shŏu
10.13-diàn shŏu
10.14-dài shŏu
10.15-qiān yán shŏu
10.16-diănjĭng shŏu
10.17-huàng shŏu
10.18-pò guā shŏu
10.19-chuān bì
10.20-tiĕ zhŏu shŏu
10.21-jiăn shŏu
10.22-gōu shŏu
10.23-lŭ shŏu
10.24-yuán shŏu
10.25-lĭng shŏu
10.26-quān shŏu
10.27-chā shŏu
10.28-nà shŏu
10.29-tí shŏu
10.30-bī shŏu
10.31-piĕ shŏu
10.32-zhào fēng shŏu
10.33-guàn xué
10.34-zhuàng bēi shŏu
10.35-wō biān shŏu
10.36-diāo shŏu
10.37-chán shŏu
10.38-lŏu shŏu
10.39-wŭ huā shŏu
10.40-jīnqián xué
11.01-héng quán
11.02-dìng quán
11.03-chā quán
11.04-quān quán
11.05-săo quán
11.06-pāo quán
11.07-gài quán
11.08-zhuàng quán
11.09-zuàn quán
11.10-zhăn quán
11.11-shuò quán
11.12-jié quán
11.13-jiă quán
11.14-diăn chuí
11.15-pū yì
11.16-fēi quán
11.17-zhèng quán
11.18-dŏu quán
11.19-biāo quán
11.20-tàn quán
11.21-chōng quán
11.22-guàn quán
11.23-zá quán
11.24-chāo quán
11.25-zāi quán
11.26-pī quán
11.27-bēng quán
11.28-pào quán
11.29-chōng diăn quán
11.30-liáo quán
11.31-guà quán
11.32-biān quán
11.33-guà gài quán
11.34-wúgōng quán
11.35-hè dĭng quán
11.36-lóng tóu quán
12.01-guà zhăng
12.02-pū guà zhăng
12.03-dă héng zhăng
12.04-liáo yīn zhăng
12.05-băi zhăng
12.06-shuāi pī zhăng
12.07-tuōtiān zhăng
12.08-tuōyáng zhăng
12.09-liè zhăng
12.10-lăo yīn shŏu
12.11-lăo yáng shŏu
12.12-yīn zhăng
12.13-yáng zhăng
12.14-lè shuāi zhăng
12.15-tuī zhăng
12.16-tiāo zhăng
12.17-chuān zhăng
12.18-chā zhăng
12.19-liáo zhăng
12.20-pī zhăng
12.21-àn zhăng
12.22-pāi zhăng
12.23-liàng zhăng
12.24-dăn zhăng
12.25-kăn zhăng
12.26-qiē zhăng
12.27-tuō zhăng
12.28-fú zhăng
12.29-biāo zhăng
12.30-mò zhăng
12.31-yè zhăng
12.32-bō zhăng
12.33-tàn zhăng
12.34-shuāng zhuàng zhăng
12.35-pū zhăng
12.36-chuō zhĭ zhăng
12.37-shuāi zhăng
12.38-yíngmiàn zhăng
12.39-tà zhăng
12.40-hézi zhăng
12.41-jī zhăng
12.42-jià zhăng
12.43-gài zhăng
12.44-cuō zhăng
12.45-dié zhăng
12.46-chēng zhăng
12.47-hù shēn zhăng
13.01-tuī zhĭ
13.02-chā zhĭ
13.03-dān zhĭ chā
13.04-shuăng zhĭ chā
13.05-jīngāng zhĭ
13.06-jīn jiăn zhĭ
13.07-sān yīn zhĭ
13.08-jīn chăn zhĭ
14.01-hè dĭng shŏu qián jī
14.02-hè dĭng shŏu shàng jī
14.03-héng zhuó
14.04-qián zhuó
14.05-liándāo gōu
14.06-gōu lŏu shŏu
14.07-liáo zhuó
15.01-zhuā miàn zhăo
15.02-liáo zhăo
15.03-héng ná zhăo
15.04-făn bì liáo zhăo
15.05-yăng zhăo
15.06-zhuā sāi zhăo
15.07-yáo tuō
15.08-luō wàn
15.09-zhuā zhăo
15.10-ná zhăo
15.11-chā zhăo
16.01-gŭn zhŏu
16.02-săo zhŏu
16.03-dìng xīn zhŏu
16.04-zhāng zhŏu
16.05-bāng zhŏu
16.06-yán mó zhŏu
16.07-yăn zhŏu
16.08-jiā zhŏu
16.09-jiăn zhŏu
16.10-zāi zhŏu
16.11-yáo zhŏu
16.12-cuò zhŏu
16.13-yáoshēn dĭngzhuàng
16.14-kào zhŏu
16.15-kào shēn zhŏu
16.16-quān zhŏu
16.17-dĭng zhŏu
16.18-tiāo zhŏu
16.19-jià zhŏu
16.20-pán zhŏu
16.21-kuà zhŏu
16.22-yā zhŏu
16.23-dān zhŏu
16.24-zá zhŏu
16.25-gé zhŏu
16.26-zhuàng zhŏu
16.27-héng zhŏu
16.28-chēng zhŏu
16.29-guăi zhŏu
16.30-tí zhŏu
16.31-jī zhŏu
16.32-chán zhŏu
17.01-yā qiáo
17.02-chōu qiáo
17.03-jiăn qiáo
17.04-huàn qiáo
17.05-tà qiáo
17.06-quān qiáo
17.07-duăn qiáo
17.08-cháng qiáo
17.09-pī qiáo
17.10-qiē qiáo
17.11-pán qiáo
17.12-chén qiáo
17.13-jià qiáo
17.14-gŭn qiáo
17.15-jié qiáo
17.16-chán qiáo
17.17-gōng qiáo
17.18-chuān qiáo
18.01-tào bù
18.02-bŏjiăo bù
18.03-kòu bù
18.04-quān kòu bù
18.05-xíng bù
18.06-es xíng bù
18.07-tāng ní bù
18.08-mó jīng bù
18.09-jiăo bù
18.10-shăn zhăn bù
18.11-huó bù
18.12-què yuè bù
18.13-niăn jiăo
18.14-tiào bìng bù
18.15-suì bù
18.16-lālā bù
18.17-diào bù
18.18-ti bù
18.19-chuăng bù
18.20-zhèn jiăo
18.21-niăn zhèn
18.22-máquè bù
18.23-hèn bù
18.24-jiāocuò bù
18.25-bá bù
18.26-jiàn bù
18.27-kuàtiào bù
18.28-tāngshuĭ bù
18.29-xiè bù
18.30-cuān bù
18.31-qílín bù
18.32-páxíng bù
18.33-zhuănshēn bù
18.34-liăn bù
18.35-tuō tiào bù
18.36-jiàn bù
18.37-diān tī bù
18.38-wāxíng bù
18.39-jiăn bù
18.40-jiăojiān bù
18.41-suí bù
18.42-suí xíng bù
18.43-guăn
18.44-zuì bù
18.45-hè xíng bù
18.46-kua bù
18.47-huá bù
18.48-shàng bù
18.49-jìn bù
18.50-gēn bù
18.51-gài bù
18.52-chā bù
18.53-jī bù
18.54-tà bù
18.55-húxíng bù
18.56-huàn bú
18.57-yuè bù
18.58-tuō bù
18.59-sāncái bú
18.60-dān huàn bù
18.61-fù huàn bù
18.62-nì huàn bù
18.63-cuī bù
18.64-lián zhī bù
18.65-héngrào bù
18.66-xuánfēng bù
18.67-tuì bù
18.68-chè bù
18.69-diàn bù
18.70-zòng bù
18.71-băi bù
18.72-dào chā bù
18.73-gài tiào bù
19.01-ti xī
19.02-dĭng xī
19.03-băi xī
19.04-kòu xī
19.05-zhuàng xī
20.10-zhíbăixìng tuĭfă
20.11-liáotī
20.12-qiántītuĭ
20.13-piànmă
20.14-zhèngtītuĭ
20.15-xiétītuĭ
20.16-cètītuĭ
20.17-lĭhétuĭ
20.18-wàibăituĭ
20.19-hòuliáotuĭ
20.20-dàotītuĭ
20.21-hòubăituĭ
20.22-liáo tuĭ
20.30-qūshēnxìng tuĭfă
20.31-quāntuĭ
20.32-gōutuĭ
20.33-hŭwĕituĭ
20.34-hòu guà tuĭ
20.35-tántuĭ
20.36-dēngtuĭ
20.37-chuàituĭ
20.38-diăntuĭ
20.39-chăntuĭ
20.40-chántuĭ
20.41-fēntuĭ
20.42-căituĭ
20.43-héngdìngtuĭ
20.44-fēn jiăo
20.45-dēng jiăo
20.46-băi lián jiăo
20.47-quèdìlóng
20.48-cè chuài tuĭ
20.50-săozhuăngxìng tuifa
20.51-liánhuánsăo
20.52-héngsăo
20.53-jiănsăo
20.54-zhíshēn qiánsăo
20.55-fúdì hòusăo
20.60-jīxiăngxìng tuĭfă
20.61-dānpāijiăo
20.62-xiépāijiăo
20.63-băilián pāijiăo
20.64-lĭhé pāijiăo
20.70-pĭchàxìng tuĭfă
20.71-diēchā
20.72-shùchā
20.73-héngchā
20.80-duò tuĭ
21.01-tóuxhèng
21.02-bádĭng
21.03-tóudĭng
21.04-guàndĭng
21.05-xuándĭng
21.06-jĭngzhí
21.07-shùxiàng
21.08-shùnxiàng
21.09-zhíxiàng
21.10-shōuxiàhé
21.11-tĭngxiōng
21.12-hánxiōng
21.13-yuánxiōng
21.14-shūxiōng
21.15-bábèi
21.16-tuánjiá
21.17-chénjiān
21.18-sōngjiān
21.19-tuōjiān
21.20-zhuìzhŏu
21.21-chénzhŏu
21.22-lìyāo
21.23-zhíyāo
21.24-sōngyāo
21.25-shōuyāo
21.26-shífù
21.27-liăntún
21.28-liūtún
21.29-guŏkuà
21.30-sōngkuà
21.31-shōukuà
22.01-shēnsuō kāihé
22.02-shănzhăn fŭyăng
22.03-nĭngzhuăn fāncuò
22.04-chōng zhuàng jĭ kào
22.05-yĭ yāo wéi zhóu
22.06-wĕilŭ zhōngzhèng
22.07-shàngxià xiāngsuí
22.08-zhōushēn wánzhĕng
22.09-tūntŭ fúchén
22.10-qĭluò fúyăng
22.11-xuánzhuàn ningguo
22.12-xuánzhuàn sōnghuó
22.13-xuánzhuàn zìrú
22.14-qūshōu zhănfàng
22.15-yĭ yāo dài jiān
22.16-yĭ jiān dài shŏu
22.17-bù suí shēn huàn
22.18-shŏu suí bù xíng
22.19-shŏu qĭ jiān suí yāo cuī
23.01-suíshì
23.02-shùshì
23.03-huánshì
24.01-tíqì
24.02-tuōqì
24.03-jùqì
24.04-chéqì
25.01-wòjiàn
25.02-chíjiàn
25.03-lìjiàn
25.04-píngjiàn
25.05-cìjiàn
25.06-pījiàn
25.07-guàjiàn
25.08-liáojiàn
25.09-yúnjiàn
25.10-mòjiàn
25.11-jiăojiàn
25.12-jiàjiàn
25.13-tiăojiàn
25.15-bēngjiàn
25.16-jiéjiàn
25.17-bàojiàn
25.18-dàijiàn
25.19-chuānjiàn
25.20-tíjiàn
25.21-zhănjiàn
25.22-săojiàn
25.23-wànhuā
25.24-jījiàn
25.25-géjiàn
25.26-fújiàn
25.27-xuējiàn
25.28-tuōjiàn
25.29-yājiàn
25.30-lánjiàn
25.31-CHOU
26.01-wò dāo
26.02-bào dāo
26.03-chán tóu dāo
26.04-guŏ năo dāo
26.05-pī dāo
26.06-kăn dāo
26.07-jié dāo
26.08-liáo dāo
26.09-guà dāo
26.10-zhā dāo
26.11-mŏ dāo
26.12-zhăn dāo
26.13-săo dāo
26.14-yún dāo
26.15-bēng dāo
26.16-diăn dāo
26.17-tiăo dāo
26.18-àn dāo
26.19-gé dāo
26.20-cáng dāo
26.21-bèi dāo
26.22-tuī dāo
26.23-cuò dāo
26.24-jià dāo
26.25-fēn dāo
26.26-dài dāo
26.27-pĕng dāo
26.28-bèi huā
26.29-jiăn wàn huā
26.30-liáo wàn huā
26.31-ti dāo
26.32-tuō dāo
26.33-jiăo dāo
26.34-bào shŏu liánhuán
26.35-wàn huā dāo
26.36-jiān bèi dāo
26.37-cuò dāo
27.01-jŭ gùn
27.02-jiān shàng bēi gùn
27.03-bèihòu bēi gùn
27.04-bào gùn
27.05-jiā gùn
27.06-yún gùn
27.07-gài gùn
27.08-săo gùn
27.09-píng lūn gùn
27.10-chuānsuō gùn
27.11-diăn gùn
27.12-chuō gùn
27.13-jī gùn
27.14-pī gùn
27.15-liáo gùn
27.16-jià gùn
27.17-gé gùn
27.18-tuī gùn
27.19-yā gùn
27.20-tuō gùn
27.21-guà gùn
27.22-bō gùn
27.23-tiāo gùn
27.24-bēng gùn
27.25-jiăo gùn
27.26-tuō shŏu gùn
27.27-lì wŭ huā gùn
27.28-píng wŭ huā gùn
27.29-ti liáo wŭ huā
27.30-tĭqián tĭhòu dānshŏu wŭhuā
27.31-zhŭ dì gùn
27.32-shuāngshŏu tíliáo huāgn
27.33-dĭng gùn
27.34-xiàngnèi zhuănshēn tiào 720° dù pīgùn
27.35-gŭn yā gùn
27.36-pāo gùn
27.37-lán gùn
27.38-chuān gùn
27.39-pāo jiē gùn
27.40-dān shŏu wŭ huā gùn
27.41-lūn gùn
27.42-tán gùn
27.43-shuāi gùn
27.44-wŭ huā gùn
27.45-cuò gùn
27.46-zhŭ gùn
28.01-chí qiāng
28.02-bēi qiāng
28.03-zhā qiāng
28.04-lán qiāng
28.05-ná qiāng
28.06-chán qiāng
28.07-băi qiāng
28.08-pāo qiāng
28.09-rào hóu chuān qiāng
28.10-rào yāo chuān qiāng
28.11-rào tuĭ huàn bă chuān qiāng
28.12-pī qiāng
28.13-bēng qiāng
28.14-tiăo qiāng
28.15-bō qiāng
28.16-săo qiāng
28.17-dài qiāng
28.18-lā qiāng
28.19-tuō qiāng
28.20-tuō qiāng
28.21-jià qiāng
28.22-pú qiāng
28.23-shuāi qiāng
28.24-diăn qiāng
28.25-bào qiāng
28.26-lì wŭ huā qiāng
28.27-píng wŭ huā qiāng
28.28-lánjié qiāng
28.29-liáo qiāng
28.30-lì qiāng
28.31-lūn qiāng
28.32-jiăo qiāng
28.33-suō qiāng
29.01-pī bă
29.02-tiāo bă
29.03-jiăo bă
29.04-jié bă
29.05-yún bă
29.06-héng jī bă
29.07-bō bă
29.08-guà bă
29.09-tuī bă
29.10-gài bă
29.11-săo bă
29.12-chuān bă
29.13-shuāi bă
30.01-dàdāo chí dāo
30.02-dàdāo wò dāo
30.03-dàdāo zhā dāo
30.04-dàdāo fán zhăn dāo
30.05-dàdāo píng zhăn dāo
30.06-dàdāo qiē dāo
30.07-dàdāo pū dāo
30.08-dàdāo jī dāo
30.09-dàdāo jiăo dāo
30.10-dàdāo bèi dāo
30.11-dàdāo pĕng dāo
30.12-dàdāo dān huā
30.13-dàdāo cì dāo
30.14-dàdāo chōu dāo
30.15-dàdāo diăn dāo
30.16-dàdāo tuō dāo
30.17-dàdāo lán dāo
30.18-dàdāo bō dāo
30.19-dàdāo zhŭ dāo
30.20-dàdāo huà dāo
30.21-dàdāo guà dāo
30.22-dàdāo tiăo dāo
30.23-dàdāo xuē dāo
30.24-dàdāo juăn dāo
30.25-dàdāo mŏ dāo
30.26-dàdāo jià dāo
30.27-dàdāo dăng dāo
30.28-dàdāo gé dāo
30.29-dàdāo xiāo dāo
30.30-dàdāo tī dāo
30.31-dàdāo jiăndāo
30.32-dàdāo jiā huā
30.33-dà pán tóu
30.34-dàdāo ti dāo
30.35-dàdāo tàn dāo
30.36-dàdāo jié dāo
30.37-dàdāo chāo dāo
30.38-dàdāo liáo dāo
30.39-dàdāo chēn dāo
30.40-dàdāo pī dāo
31.01-pūdăo chídăo
31.02-pūdăo wòdăo
31.03-pūdăo pīdăo
31.04-pūdāo zhăndāo
31.05-pūdāo mŏ dāo
31.06-pūdāo yún mŏ dāo
31.07-pūdāo guàdāo
31.08-pūdāo săodāo
31.09-pūdāo jiàdāo
31.10-pūdāo yúndāo
31.11-pūdāo bèidāo
31.12-pūdāo wŭhuādāo
32.01-wògōu
32.02-gōu
32.03-lōugōu
32.04-liáogōu
32.05-zhāgōu
32.06-tuīgōu
32.07-tiăogōu
32.08-pīgōu
32.09-Saogou
32.10-tuōgōu
32.11-guàgōu
33.01-wòbiānfă
33.02-lūnbiānfă
33.03-pāobiānfă
33.04-shōubiānfă
33.05-jiŭjiébiān xiédàifă
33.06-lĭwài guăizhŏu biānfă
33.07-zuŏpánzhŏubiān
33.08-lĭpiànmă zhuăntĭ bèibiānfă
33.09-yòuchánbó biānfă
33.10-dìtăngbiān
33.11-xuĕhuā gàidĭng
33.12-xuánzi săobiān
33.13-yèdĭ cánghuā
33.14-zhuăntĭ bōbèibiān
33.15-jīn sī chán húlu
33.16-dān shŏu huā
33.17-shuāng shŏu huā
33.18-yăngshēn gŭndòng xiàsăobiān
33.19-ràotóuguàbì
33.20-bèibiān zhuăntĭ
33.21-dānshŏu tíliáobiān
33.22-guòbèihuā
33.23-lūn biān rào tóu
33.24-làngzĭ tī qiú
33.25-zuŏ shízì pīhóng
33.26-yòu shízì pīhóng
33.27-zuŏshŏu yòu shízì pīhóng
34.01-kuíxīngtīdòu
34.02-jīnsī chánbì
34.03-shuăitóu yīzhī
34.04-èrlăng dānshān
34.05-shùnshuĭ tuīzhōu
34.06-shízì pīhóng
34.07-xiānrén zhĭlù
34.08-băiniăo cháofèng
34.09-làngzĭ xìqiú
34.10-làngzĭ cùqiú
34.11-hēigŏu zuāndāng
35.01-péng
35.02-lŭ
35.03-jĭ
35.04-àn
35.05-căi
35.06-liĕ
35.07-zhŏu
35.08-kào
36.01-yùbèi zīshì
36.02-dìngbù tuīshŏu fă
36.03-huóbù tuīshŏufă
37.01-jiēchùshì
37.02-fēi jiēshùshì fángshŏu
38.01-názhĭ
38.02-ná zhănggŭ
38.03-náwàn
38.04-názhŏu
38.05-nájiān
38.06-ná tóujĭng
38.07-náyāo
38.08-náxī
38.09-názúhuái
39.01-guòbèi shuāi
39.02-bàotuĭ shuāi
39.03-jiētuĭ shuāi
39.04-tiāodă shuāi
39.05-tiēshēn shuāi

5 . Ejercicios Nei y Waijia
0.00-Gong fa
1.00-jibĕn gōng
1.01-yăo gōng
1.02-tuĭ gōng
1.03-dĭng gōng
1.04-dāng gōng
1.35-yòu qiánfāng
1.43-xiángshàng
2.00-wài zhuàng gōng
2.01-dă kāng bāo
2.02-jīngāng zhĭ
2.03-mù rén zhuāng gōng
2.04-shísuŏ gōng
2.04-shísuŏ gōng
2.05-bùdài gōng
2.06-shābāo gōng
2.07-yùdài gōng
2.08-shíbíqi gōng
2.09-dă qiān céng zhĭ
2.10-băi bă gōng
2.11-fú hŭ gōng
2.12-rēng shādài gōng
2.13-zhū shā zhăng
2.14-tiĕ shā zhăng
2.15-tiĕ tóu gōng
2.16-tiĕ dāng gōng
2.17-pái dă gōng
2.18-kē bì gōng
2.19-zhuàng tuĭ gōng
2.20-niăn zhĭ gōng
2.21-bá chū gōng
2.22-tiĕ bù shān
2.23-jīn zhōng zhào
2.24-zhĭ péng gōng
2.25-jiăo bàng gōng
2.26-bá dīng
2.27-guī bèi gōng
2.28-jiē ti gōng
2.29-yīng yì gōng
2.30-bàwáng zhŏu
2.31-ní mántóu gōng
2.32-xiānrén zhĭ
2.33-tángláng zhăo
2.34-hé pán zhăng
2.35-păo băn
2.36-păo zhuāng
2.37-zhuàng zhăng gōng
2.38-chuān lián gōng
2.39-tiĕ băn qiáo
3.00-nèi zhuàng gōng
3.01-nèi zhuàng zēng lì gōng
3.02-hùnyuán dăo qì gōng
3.03-fù zhòng zhuăn zhăng gōng
3.04-qiăo zhàn méihuā zhuāng
3.05-bā duàn jĭn
3.06-éméi shí èr zhuāng
3.07-yì quán zhàn zhuāng gōng
3.08-nèijiā bā zhuāng
3.09-yì jīn jīng shí èr shì
4.00-yăngshēng băojiàn gōng
4.01-péngzŭ dăoxíng shù
4.02-lăozĭ ànmó shù
4.03-wŭ qín xì
4.04-liù zì jué
4.05-èr shí sì jiéqì fă
4.06-qù bìng yán nián èr shí shì
4.07-zhàn zhuāng gōng
4.08-wújí gōng

6 . Enseñanza y entrenamiento
1.00-jiàoxué
1.01-jiàoxué bùzhòu
1.02-chūxíng gàiniàn qī
1.03-jībĕn chéngxíng
1.04-liánguàn dìngxíng qī
1.05-gŏnggù dìngxíng qī
1.06-yŭyán fă
1.07-zhíguān fă
1.08-wánzhĕng jiàoxué fă
1.09-fēnjiĕ jiàoxué fă
1.10-liànxí fă
1.11-bĭsài fă
1.12-jiăngjiĕ
1.13-xíngxiànghuà jiăngjiĕ
1.14-kŏujuéhuà jiăngjiĕ
1.15-dānzìhuà jiăngjiĕ
1.16-shùyŭ jiăngjiĕ
1.17-shìfàn
1.18-jìngmiàn shìfàn
1.19-cèmiàn shìfàn
1.20-tóngxiàng shìfàn
1.21-zhèngmiàn shìfàn
1.22-bèimiàn shìfàn
1.23-xiéxiàng shìfàn
1.24-duōxiàng shìfàn
1.25-lĭngzuò
1.26-kŏulìng
1.27-jiūzhèng cuòwù
1.28-gèrén liànxí
1.29-fēnzŭ liànxí
1.30-jítĭ liànxí
1.31-qiánfāng
1.32-hòufāng
1.33-zuŏ quiánfāng
1.34-zuŏ hòufāng
1.36-yòu hòufāng
1.37-zuŏcè
1.38-yoùcè
1.39-xiàngqián
1.40-xiànghòu
1.41-xiàngzuŏ
1.42-xiàngyòu
1.44-xiàngxià
1.45-jībĕn gōng
1.46-jībĕn dòngzuò
1.47-jībĕn jìfá
1.48-jībĕn lĭlùn
1.49-zhŭnbèi huódòng
1.50-zhĕnglĭ huódòng
1.51-bìngbù zhílì
1.52-kāibù zhànlì
1.53-shàngtĭ zhèngzhí
1.54-shàngtĭ qiánqīng
1.55-shàngtĭ hòuyăng
1.56-xiàngzuŏ zhuăntĭ
1.57-xiàngyòu zhuăntĭ
1.58-nĭngyāo
1.59-xuánwàn
1.60-wānqū
1.61-shēnzhí
1.62-qūzhŏu
1.63-qūxī
1.64-qūxī wēidūn
1.65-qūxī bàndūn
1.66-qūxīquándūn
1.67-gōu jiăojiān
1.68-bēng jiăomiàn
1.69-jiăojiān diăn dì
1.70-jiăojiān nèi kòu
1.71-jiăojiān wài zhăn
1.72-jĭnzhāng
1.73-fàngsōng
1.74-hūxī
1.75-xīqī
1.76-hūqī
1.77-quánshì hūxī
1.78-shēntĭ zhòngxīn
1.79-zUŏshì
1.80-yòushì
1.81-dìngshì
1.83-qìxiè liànxí
1.84-yuándì liànxí
1.85-xíngjìnjiān liànxí
1.86-nèixuán
1.87-wàixuán
1.88-lìyuán
1.89-píngyuán
1.90-xiàngshàng huáhú
1.91-xiàngxià huáhú
1.92-zŏu húxiàn
1.93-shàng dòng bù tíng
1.94-tóngshì wánchéng
1.95-dòngzuò liánguàn
1.96-dòngzuò zhŭnquè
1.97-dòngzuò cuòwù
1.98-băochí shēntĭ pínghéng
1.99-mùshì
2.00-yăn xiàngqián píngshì
2.01-gāo yŭ jiān píng
2.02-yŭ jiān tóng kuān
2.03-yŭ…tóng gāo
2.04-yăn kàn…fāngxiàng
2.05-yĭ…wéi zhóu
2.06-zài… qiánmiàn
2.07-yŭ… zài yī zhíxiàn shàng
2.08-xiàng… luòbù
2.09-jīng…nèicè
2.10-jīng… wàicè
2.11-lì dá…
2.12-zhòngxīn yízhì
2.13-zuŏ (yòu) zhŏu nèicè
2.14-zuŏ (yòu) zhŏu wàicè
2.15-zuŏ (yòu) yāobù
2.16-tĭcè
2.17-dàtuĭ nèicè
2.18-dàtuĭ wàicè
2.19-jiăo wàicè
2.20-jiăo nèicè
2.21-zhílì
2.22-yăng shēn
2.23-fú shēn
2.24-qūdūn
2.25-bān
2.26-tī
2.27-kòng
2.28-săo
2.29-zhí tĭ
2.30-chuí zhuăn
3.00-xùnliàn
3.01-xùnliàn jìhuà
3.02-duōnián xùnliàn jìhuà
3.03-niándù xùnliàn jìhuà
3.04-jiēduàn xùnliàn jìhuà
3.05-zhōu xùnliàn jìhuà
3.06-kè xùnliàn jìhuà
3.07-shēntĭ xùnliàn
3.08-jìshù xùnliàn
3.09-dāngè dòngzuò xùnliàn
3.10-zŭhé dòngzuò xùnliàn
3.11-zhĕngtào xùnliàn
3.12-yībān shēntĭ sùzhì
3.13-zhuānxiàng shēntĭ sùzhì
3.14-sùdù xùnliàn
3.15-tántiào xùnliàn
3.16-lìliàng xùnliàn
3.17-nàilì xùnliàn
3.18-xiétiáo yŭ língmĭn xùnliàn
3.19-xùnliàn fāngfă
3.20-chóngfù xùnliàn fă
3.21-jiānxiē xùnliàn fă
3.22-zōnghé xùnliàn fă
3.23-xúnhuán xùnliàn fă
3.24-xīnlĭ xùnliàn
3.25-yŏuyăng xùnliàn
3.26-wúyăng xùnliàn
3.27-qiánghuà xùnliàn
3.28-jìshù tèdiăn
3.29-jìshù shuĭpíng
3.30-xùnliàn zhōuqī
3.31-xùnliàn qiángdù
3.32-xùnliàn fùhè
3.33-xùnliàn xiàoguŏ
3.34-róurèn xùnliàn
3.35-jùlígăn xùnliàn
3.36-mónĭ xùnliàn
3.37-mónĭ duìshŏu
3.38-mónĭ huánjīng
3.39-mónĭ tiáojiàn
3.40-shízhàn tiáojiàn
3.41-shízhàn
3.42-duìkàng xùnliàn
3.43-gédòu

7 . Reglamentos de competición y métodos
0.00-jìngsài guīzé yŭ cáipàn fă
0.00-hù dāng
1.01-tuántĭ bĭsài
1.02-gèrén bĭsài
1.03-xúnhuán sài
1.04-táo tài sài
1.05-dān xúnhuán sài
1.06-dān bài táotài sài
1.07-shuāng bài táotài sài
1.08-sān jú liăng shèng zhì
1.09-jú jiān xiūxi
1.10-zīgé shĕnchá
1.11-năodiàntú
1.12-xīndiàntú
1.13-xuèyā
1.14-màibó
1.15-xīn lù
1.16-tĭgé jiănchá zhèngmíng
1.17-tĭzhòng fēnjí
1.18-chēng liáng tĭzhòng
1.19-chōu qiān
1.20-fúzhuāng
1.21-hùjù
1.22-quán tào
1.23-hù tóu
1.24-hù xiōng
1.25-hù chĭ
1.26-hù dāng
1.27-dì yī jú
1.28-yùbèi-kāishĭ
1.29-zhĭdìng jìngōng
1.30-jìngsài lĭjié
1.31-xiānghù bàoquán xínglĭ
1.32-jiāohuàn zhànswèi
1.33-cáipànyuán huílĭ
1.34-qìquán
1.35-zuò qìquán lùn
1.36-jŭ qìquán pái
1.37-zuò wúgù qìquán lùn
1.38-xīngfènjì
1.39-shūyăng
1.40-cáipàn rényuán
1.41-zŏng cáipànzhăng
1.42-fù zŏng cáipàn zhăng
1.43-cáipànzhăng
1.44-fú cáipànzhăng
1.45-táishàng cáipàn yuán
1.46-jìlùyuán
1.47-jìshíyuán
1.48-biān cáipànyuán
1.49-biānpái
1.50-jìlùzhăng
1.51-jiănlùzhăng
1.52-biānpái jìlùyuán
1.53-jiănlùyuán
1.54-yīwù rényuán
1.56-jìngsài guīchéng
1.57-jìngsài guīzé
1.58-cáipàn fāngfă
1.59-cuò pàn
1.60-lòu pàn
1.61-míng shào tíshì găizhèng
1.62-făn pàn
1.63-găi pàn
1.64-píngpàn jiéguŏ
1.65-xià tái
1.66-chŭ fá
1.67-qiángzhì dúmiăo
1.68-shĕnhé bĭsài chéngjì
1.69-qiānshŭ bĭsài chéngjì
1.70-kŏulìng
1.71-shŏushì
1.72-jījí
1.73-fàn guī
1.74-xiāojí
1.75-jĭnggào
1.76-quángào
1.77-jìshízhōng
1.78-miăobiăo
1.79-bĭsài
1.80-zàn tíng
1.81-míng shào tōng gào
1.82-míng luó tōng gào
1.83-lùqŭ míngcì
1.84-chéngjì cè
1.85-wéijìn yàowù shìyàn
1.86-tĭjiăn chōuchá
1.87-zhòngcái wĕiyuán huì
1.88-chăngdì
1.89-bĭsài qìcái
1.90-shēnsù
1.91-cáijué
1.92-zhōng cái quán
1.93-zuìzhōng cáijué
1.94-shēnsù chéngxù
1.95-shĭyòng fāngfă
1.96-gōng fáng zhāofă
1.97-jìn jī bùwèi
1.98-hòu năo
1.99-jĭng bù
2.00-dāng bù
2.01-dé fēn bùwèi
2.02-tóu bù
2.03-qūgàn
2.04-dàtuĭ
2.05-jìnyòng fāngfă
2.06-tóu
2.07-zhŏu
2.08-xī
2.09-pò shĭ duìfāng tóu xiān zhuó dì
2.10-făn guānjié dòngzuò
2.11-záyā duìfāng
2.12-dé fēn biāozhŭn
2.13-xiàtái
2.14-dăodì
2.15-shuāngfāng xiān hòu dăodì shí de hòu dăo dì zhĕ
2.16-bù dé fēn
2.17-shuāngfāng xiàtái
2.18-shuāngfāng tóngshí dăo dì
2.19-bào chán
2.20-fànguī yŭ chŭfá
2.21-jìshù fànguī
2.22-xiāojí lŏubào
2.23-qīn rén fànguī
2.24-fázé
2.25-shèngfù píngdìng
2.26-yōushì shènglì
2.27-shílì xuánshū
2.28-gèrén míngcì
2.29-tuántĭ míngcì
2.30-jítĭ míngcì
2.31-míngcì bìngliè
2.32-jīfēn xiāngdĕng
2.33-biānpái chéngxù
2.34-biānpái yuánzé
2.35-biānpái fāngfă
2.36-dānyuán
2.37-lúncì
2.38-jíbié
2.39-chăngshù
2.40-jìngsài rìchéng biăo
2.41-lúncì biăo
2.42-mĕi chăng bĭsài zhìxù biăo
2.43-qiănghào
2.44-jìlù
2.45-shàngtái
2.46-yùbèi
2.47-kāishĭ
2.48-tīdāng
2.49-jī hòunăo
2.50-zhŏu fànguī
2.51-xī fànguī
2.52-jìnzhĭ fāshēng
2.53-qŭxiāo bĭsài zīgé
2.54-wú xiào
2.55-jíjiù
2.56-xiūxi
2.57-jiāohuàn zhànwèi
2.58-huòshèng
2.58-huòshèng
2.59-píngjú
2.60-lèitái
2.61-sè bié pái
2.62-fàng pái jià
2.63-qìquán pái
2.64-shàozi
2.65-huòyīn lăba
2.66-tóngluó
2.67-luó chuí
2.68-luó jià
2.69-jìshù qì
2.70-shèxiàng jī
2.71-gōngzhì jìliàngqì
2.72-wúxiàn màikè fēng
2.73-diànzĭ píngpàn xìtŏng
2.74-jìngsài wĕiyuánhuì
2.75-dàhuì zŭwĕihuì
2.76-jìngsài bù
2.77-jìngsài chù
2.78-shì jĭn sài
2.79-shìjiè bēi sài
2.80-bĭsài xiàngmù
2.81-chéngnián sài
2.82-qīngshàonián sài
2.83-értóng sài
2.84-chuàngxīn yuánzé
2.85-shēnbào chéngxù
2.86-jiàndìng jīgòu
2.87-jiàndìng chéngxù
2.88-chuàngxīn jìshù jiàndìng wĕiyuánhuì
2.89-qĭ píng fēn
2.90-bĭsài yīnyuè
2.90-bĭsài yīnyuè
2.91-bĭsài fúzhuāng
2.92-bĭsài qìxiè
2.93-cáipàn dĕngjí biāozhì
2.94-píngfēn fāngfă
2.95-píngfēn biāozhŭn
2.96-dòngzuò zhìliàng
2.97-dòngzuò nándù
2.98-yănliàn shuĭpíng
2.99-jìnlì
3.00-jiézòu
3.01-jìn lì chōngzú
3.02-yònglì shùndá
3.03-lìdiăn zhŭnquè
3.04-jiézòu fēnmíng
3.05-dòngzuò yŭ yīnyuè héxié yízhì
3.06-biānpái nèiróng
3.07-biānpái jiégòu
3.08-biānpái bùjú
3.09-liánjiē nándù
3.09-liánjiē nándù
3.10-chuàngxīn nándù
3.11-chuàngxīn nándù jiāfēn
3.12-tào lú biānpái
3.13-xiànchăng yănliàn
3.14-biānpái hélĭ
3.15-fēnggé tūchū
3.16-zìxuăn xiàngmù
3.17-duìliàn xiàngmù
3.18-jítĭ xiàngmù
3.19-zuìhòu défēn
3.20-tàolù jìngsài guīzé
3.21-fùzé
3.22-qìxiè pāo jiē
3.23-chíjiŭ pínghéng jìngzhĭ
3.24-shēntĭ rènhé bùfen chùjí xiàn wài dìmìan
3.24-shēntĭ rènhé bùfen chùjí xiàn wài dìmìan
3.25-qìxiè chùdì huò shēntĭ
3.26-pèng shēn
3.27-tuōbă
3.28-wānqū biànxíng
3.29-shàngtĭ huàngdòng
3.30-jiăo yídòng
3.31-jiăo tiàodòng
3.32-fùjiā zhīchēng
3.33-qìxiè zhéduàn
3.34-qìxiè diào dì
3.35-dăo dì
3.36-jìnzhĭ zīshì
3.37-chūxiàn tíngdùn
3.38-zhùpăo bùshù
3.39-dòng dòng liánjiē
3.39-dòng dòng liánjiē
3.40-dòng jìng liánjiē
3.41-jìng jìng liánjiē
3.42-yuăn líjìngōng bùwèi
3.43-jīdă luòkōng
3.45-dĕng dài duì fāng jìngōng
3.46-wùzhòng duìfāng
3.47-yíwàng
3.47-yíwàng
3.47-yíwàng
3.48-tóng yī dòng zuò bù zhĕngqí
3.49-duìxíng bù zhĕngqí
3.50-téngkōng zhuăn shēn tiào
3.51-bào quán lĭ
3.52-bào dāo lĭ
3.52-bào dāo lĭ
3.53-bào jiàn lĭ
3.54-bào qiāng lĭ
3.55-bào gùn lĭ
3.56-fángshŏu luòkōng

8 . Organizaciones y categorias
0.00-zŭzhī jīgòu yŭ dĕngjí zhìdù
1.00-zŭzhī jīgòu
1.01-zhōngyāng guóshù guăn
1.02-guójiā tĭyù zŏngju wŭshù yùndòng guănlĭ zhōngxīn
1.03-zhōngguó wŭshù xiéhuì
1.04-guójiā tĭyù zŏngjú wŭshù yánjiūyuàn
1.05-zhōngguó tĭyù kēxué xuéhuì wŭshù fēnhuì
1.06-guójì wŭshù liánhéhuì
1.07-yàzhōu wŭshù liánhéhuì
1.08-ōuzhōu wŭshù liánhéhuì
1.09-dàyángzhōu wŭshù liánhéhuì
1.10-fànmĕi wŭshù liánhéhuì
1.11-fēizhōu wŭshù liánhéhuì
2.00-dĕngjí zhìdù
2.01-wŭshù jiàoliànyuán jìshù dĕngjì
2.02-guójiā jí jiàoliànyuán
2.03-gāojí jiàoliànyuán
2.04-yī jí jiàoliànyuán
2.05-èr jí jiàoliànyuán
2.06-sān jí jiàoliànyuán
3.00-wŭshù yùndòngyuán jìshù dĕngjì
3.01-wŭyīng
3.02-yī jí wŭshì
3.03-èr jí wŭshì
3.04-sān jí wŭshì
3.05-wŭ tóng
4.00-wŭshù cáipànyuán jíshù dĕngjì
4.01-guójì jí cáipànyuán
4.02-guójiā jí cáipànyuán
4.03-yī jí cáipànyuán
4.04-èr jí cáipànyuán
4.05-sān jí cáipànyuán
5.00-zhōngguó wŭshù duànwèi zhì
5.01-chū duànwèi
5.02-yī duàn
5.03-èr duàn
5.04-sān duàn
5.05-zhōng duànwèi
5.06-sì duàn
5.07-wŭ duàn
5.08-liù duàn
5.09-gāo duànwèi
5.10-qī duàn
5.11-bā duàn
5.12-jiŭ duàn

9 . Textos clásicos, libros y revistas
0.00-diănjí yŭ shūkān
1.00-gŭjí
1.01-sūnzĭ bīngfá
1.02-sūnbīn bīngfá
1.03-wúzĭ
1.04-liùtāo
1.05-sīmă fă
1.06-wèiliáozĭ
1.07-shŏu bó
1.08-gŭjīn dāojiàn lù
1.09-mă shuò pŭ
1.10-táng lĭ wèn duì
1.11-wŭjīng qī shū
1.12-juélì jì
1.13-wŭ biān
1.14-zhènjì
1.15-wŭbèi yàolüè
1.16-táng jīngchuān xiānshēng wénjí
1.17-jì xiào xīnshū
1.18-liànbīng jìshí
1.19-sāncái tú huì
1.20-jiāngnán jīnglüè
1.21-wŭzázŭ
1.22-wŭbèi zhì
1.23-gēng yú shèng jì
1.24-yìjīnjīng
1.25-yŏng zhuàng xiăopĭn
1.26-wŭbèi xīnshū
1.27-báidă yàopŭ
1.28-quánjīng quánfă bèiyào
1.29-nèijiā quánfă
1.30-wúyĭnlù
1.31-xīnyì liù hé quánpŭ
1.32-shŏubìlù
1.33-shuāng jiàn pŭ
1.34-wànbăo quánshū
1.35-tàijíquán jīng
1.36-bā mén quánpŭ
2.00-zōnghé túshū
2.01-zhōngguó tĭyù shĭ
2.02-shàolín wŭdāng kăo
2.03-guóshù shĭ
2.04-guóshù míngrén lù
2.05-guóshù yuánliú kăo
2.06-xíngjiànzhāi suíbĭ
2.07-zhōngguó wŭyì túyì kăo
2.08-zhōngguó wŭshù băikē quánshū
2.09-zhōngguó wŭshù shĭ
2.10-zhōngguó wŭshù shĭ
2.11-zhōngguó wŭshù cídiăn
2.12-zhōngguó wŭshù dà cídiăn
2.13-zhōnghuá wŭshù shíyòng băikē
2.14-zhōngguó wŭshù rénmíng cídiăn
2.15-zhōnghuá xīn wŭshù
2.16-bĕiquán huìbiān
2.17-quán jīng
2.18-guóshù lùncóng
2.19-chángshì wŭjì jié
2.20-guóshù gàilùn
2.21-guóshù yŭ tĭyù
2.22-quánshù èrshí fă
2.23-wŭshù yùndòng jībĕn xùnliàn
2.24-wŭshù
2.24-tàijíquánpŭ
2.24-tàijíquánpŭ
2.25-nánquán huìzōng
2.26-wŭshù kēxué tànmì
2.27-zhōngguó wŭshù jīnghuá
2.28-zhōngguó wŭshù wénhuà gàilùn
2.29-zhōngguó wŭshù yŭ chuántŏng wénhuà
2.30-quánguó wŭshù xùnliàn jiàocái
2.31-zhōngguó wŭshù quán xiè lù
2.32-wŭshù kēXué yánjiū
2.33-xúcái wŭshù wénjí
2.34-wŭshùxué gàilùn
2.35-quánguó wŭshù guăn (xiào) jiàocái
2.36-guójì wŭlián zhĭdìng jiàocái] [chūjí zhōngjí gāojí jiàochéng
2.37-zhōngguó wŭshù duànwèizhì lĭlùn jìshù jiàochéng
2.38-guăngdōng wŭshù shĭ
2.39-sìchuān wŭshù dàquán
2.40-cāngzhōu wŭshù zhì
2.41-húbĕi wŭshù shĭ
3.00-zhuānxiàng túshū
3.01-shàolín quánshù jīngyì
3.02-shàolín quánshù mìjué
3.03-shàolínsì quánbàng chănzōng
3.04-bāguà quánxué
3.05-bāguàzhăng zhēnchuán
3.06-bāguàzhăng
3.07-yīn yáng bāguàzhăng
3.08-bāmén quánshù
3.09-xíngyì mŭquán
3.10-xíngyìquán lĭlùn yánjiū
3.11-xiĕzhēn mìzōngquán
3.12-wŭdāng quánshù mìjué
3.13-wŭdāng jiànshù
3.14-wŭdāng mìchuán bāguàzhăng
3.15-tàijíquán shĭyòngfă
3.16-tàijíquán kăoxìnlù
3.17-tàijíquánpŭ lĭ dŏng biànwĕi hébiān
3.18-jiănhuà tàijíquán
3.19-wúshì tàijíquán
3.20-tàijíquán yánjiū
3.21-chénshì tàijíquán
3.22-yángshì tàijíquán
3.23-yángshì tàijíquán •jiàn •dāo
3.25-zhàobăo tàijíquán •tàijíjiàn, tàijígùn •tàijídāndāo •taijí chūn qiū dàdāo •tàijí sànshŏu hébiān
3.26-sūnshì tàijíquán •jiàn
3.27-wŭshì tàijíquán
3.28-chuōjiăo
3.29-zhōngguó cháquán
3.30-cháquán
3.31-tōngbèiquán
3.32-wŭzĭ méihuāquán
3.33-shísān dāofă
3.34-liùhé dàqiāng
3.35-yīnbăqiāng
3.36-zhōngguó sănshŏu
3.37-jiànshù jìngsài tàolù
3.37-jiànshù jìngsài tàolù
3.38-qiāngshù jìngsài tàolù
3.39-dāoshù jìngsài tàolù
3.40-gùnshù jìngsài tàolù
3.41-chángquán jìngsài tàolù
3.42-tàijíquán jìngsài tàolù
3.43-nánquán jìngsài tàolù
3.44-sìshì tàijíquán jìngsài tàolù
3.45-nándāo jìngsài tàolù
3.46-nángùn jìngsài tàolù
4.00-qīkān
4.01-wŭlín
4.02-zhōnghuá wŭshù
4.03-shàolín yŭ taijí
4.04-jīngwŭ
4.05-wŭhún
4.06-wŭdāng
26.00-gān fēng chí

10 . Personajes ilustres del wushu
0.00-rénwù
0.01-Dinastias Chinas
1.00-Yuè nŭ
2.00-sūn bin
3.00-Chéng líng xī
4.00-chén tuán
5.00-zhōu dūn yí
6.00-Zhāng Sān Fēng
7.00-yuè fēi
8.00-yáng miào zhēn
9.00-yú dà yóu
10.00-hé liáng chén
11.00-táng shùn zhī
12.00-zhāng sōng xī
13.00-qì jì guāng
14.00-chéng zōng yóu
15.00-chén yuán yūn
16.00-Máo yuán yí
17.00-Chén wáng tíng
18.00-jī jì kĕ
19.00-Huáng zōng xī
20.00-wú shū
21.00-wáng zhēng nán
22.00-wáng yù yī
23.00-wáng lăng
24.00-huáng băi jiā
25.00-wáng nán xī
27.00-cáo jì wŭ
28.00-wú zhōng
29.00-wáng zōng yuè
30.00-dài lóng bāng
31.00-cháng năi zhōu
32.00-mă quán
33.00-zhào lăo càn
34.00-yáng fú kúi
35.00-lĭ fēi yŭ
36.00-wŭ yŭ xiāng
37.00-dŏng hăi chuān
38.00-gāo zhàn kuí
39.00-liú qí lán
40.00-guō yún shēn
41.00-liú dé kuān
42.00-wáng zhèng yì
43.00-lĭ cún yì
44.00-chén xīn
45.00-lĭ ruì dōng
46.00-hăo zhàn kuí
47.00-Guo Gaoyi

11 . Versos y provervios

12 . Otras palabras


Busqueda en 2091 registros.


© Base de datos propiedad de la Escuela Wudao, queda terminante prohibida su copia o difusión de cualquier parte de su contenido en otro medio que no sea en esta página web.